kalendarium

Data/Rok Wydarzenie
1310 pierwsza wzmianka o parafii w Gostyniu
1310-15 pleban Przecław
1320 data odnaleziona na cegle wmurowanej w prezbiterium, prawdopodobnie dotyczyła ona pierwotnego kościoła, którym było prezbiteruim o 1/3 niższe od dzisiejszego
1324 pierwsza wzmianka o wezwaniu kościoła
1324 pleban Andrzej
1339 pleban Gniewomir
1406?, 1407-23 pleban Paweł
1415 fundacja ołtarza braci Bartosza i Janusza synów zmarłego Bartosza Wezenborga wojewody poznańskiego
1416 uposażenie altarii przez Bartosza i Janusza Wezenborgów dziedziców Gostynia i Ponieca /czynsz 7 grzywien i zastrzeżeniem dla siebie prawa patronatu nad tą altarią, a na altarystę prezentują Grzegorza plebana z Konojadu, świadkiem był Maciej wikary w Gostyniu.
1418-1436, 1468 przypuszczalnie dobudowa naw i wieży, fundacja braci Bartosza i Janusza Wezenborgów, ówczesnych właścicieli miasta Gostynia
1418 zapisanie przez Petronillę, mieszczanin z Gostynia, plebanom z Gostynia 8 grzywien czynszu rocznego na 6 jatkach rzeźniczych w Gostyniu, z czego 7 wiardunków rocznie mają otrzymywać nauczyciele szkoły parafialnej, w zamian za to pleban ma pochować ofiarodawców w kościele parafialnym św. Małgorzaty i co roku odprawiać za nich msze
1418 powołanie przez Andrzeja Łaskarza Gosławskiego biskupa poznańskiego altarii Wniębowzięcia NMP i powierzenie jej Grzegorzowi plebanowi z Konojadu
1419 erygacja przez Andrzeja Łaskarza Gosławskiego biskupa poznańskieg, na prośbę władz miasta Gostynia ołtarza św. Katarzyny i zatwierdzenie jego uposażenia, czynsz roczny 10 grzywien zakupiony za 100 grzywien przez zmarłego Wojciecha, niegdyś plebana w Żytowiecku, na kramach szewskich i piekarskich, 6 wiatrakach i młynie wodnym, altarysta osadzony przy tym ołtarzu ma obowiązek głosić kazania
1419 zapis sumy 200 florenów z dóbr Dolska, przede wszystkim z dóbr miejskich dziedzicznych
1425 wzmianka o sporze między plebanem z Gostynia a prepozytami z Gostynia Starego w sprawie dotyczącej Drzęczewa
1426-28 wamianka o sporze między plebanami z Gostynia a prepozytami z Gostynia Starego o dziesięcinę z Dusiny
1426-28 pleban Zięmięta
1429 wzmianka o długu w kwocie 8 grzywien Henryka Wyskoty wobec Macieja Krowiny kapłana w Gostyniu
1430-36 pleban Maciej Krowina [zm. A. 1440]
1430 upomnienie Macieja Krowiny pleban w Gostyniu o zaległe czynsze, 12 grzywien od Janusza i Mikołaja z Janiszewa i po 4 grzywny od Hanczala i Wojsława z Górzna
1430 powołanie przez Wincentego Kota oficjała poznańskiego [drugą, -wyżej r.1418] altarii Wniebowzięcia NMP, św. Mateusza, Michała, Mikołaja i Barbary uposażoną przez zmarłego Mikołaja Krowinę plebana w Poniecu i Macieja Krowinę, jego bratanka, plebana w Gostyniu w czynsz roczny 10 grzywien zakupiony u Szczepana z Rydzyny na wsi Robczysko, pierwszym altarystą był Mikołaj Spech z Ponieca, a prawo prezenty przysługiwało dożywotnio Maciejowi Krowinie i jego braciom, a nastepnie władzom miasta Gostynia
1436 powołanie przez Stanisława bp. poznańskiego altarii św. Trójcy i św. Mateusza, Erazma i Katarzyny uposażoną przez Macieja Krowinę czynszami po 2 grzywny rocznie płaconymi przez Janusza z Janiszewa oraz Andrzeja i Wojsława z Górzna, pierwszym altarystą był Jakub z Krobi, przy altarii miało powstać Bractwo Ubogich, prawo patronatu po śmierci fundatora miało przejść na władze Gostynia
1440 zapisanie przez władze Gostynia altarii śś. Trójcy czynszu w wysokości 2 kop średnich groszy od sumy 30 grzywien na kramach szewskich i piekarskich oraz na wiatrakach i ogrodach miejskich,
1440 zaświadczenie władz Gostynia, że prawo patronatu nad altarią Wniębowzięcia NMP w kościele parafialnym w Gostyniu przysługiwało pracowitemu Pawłowi i Mikołajowi zwanym Krowin z Luboni, braciom zmarłego Macieja Krowiny, plebana w Gostyniu
1443 wzmianka o sporze Mikołaja altarysty z Gostynia z Piotrem i Wincentym z Ninina o lichwę
1454 zeznanie Michała Rogowskiego o długu wobec Bractwa Kapłanów w Gostyniu w wysokości 13 grzywien w półgroszach
1456 sprzedaż przez Jana i Szczepana braci z Mirzewa [obecnie Mierzejewo] Bractwu Kapłanów w Gostyniu czynszu rocznego
1460-90 wzmianki o licznych świadczeniach na rzecz Bractwa Ubogich
1461 zapisanie przez burmistrza, rajców, mistrzów cechów i ławników z Gostynia Bartłomiejowi altaryście nowego ołtarza 2 grzywien czynszu rocznego płatnego z dochodów miasta Gostynia z prawem wykupu za 36 zł
1467 pleban Jan [zapewne Jan ze Strzałkowa]
1468 erygacja przez Andrzeja Bnińskiego bp poznańskiego altarii Nawiedzenia NMP, św. Mateusza Apostoła i Marii Egipcjanki-uposażenie ich czynszem 7 i 1/2 grzywien zapisanym na różnych posiadłościach w Gostyniu przez Pawła Kaliskiego mistrza i Wojciecha Bujaka seniora Bractwa Ubogich w Gostyniu, toż Bractwo otrzymało prawo patronatu nad altarią
1478-82 pleban Szczepan ze Szkudły [pow.kal.]
1492 zapisanie przez Łukasza Górzyńskiego z Górzna 2 grzywien czynszu altaryście w Gostyniu, był to ten sam czynsz, który niegdyś [1430r.] Wojsław Gorzyński z Górzna zapisał altaryście z Gostynia [później plebanowi] Maciejowi Krowinie
1492 zakup przez Bartłomieja altarystę w Gostyniu i w Dolsku od mieszczanina Bartłomieja Gębickiego jatkę w Gostyniu i darowanie jej altarii św. Piotra i Pawła w Dolsku
1498-1504 pleban Jakub Kęszycki [altarysta w Dolsku]
1501 erygacja Ołtarza Trójcy Św.
1506 otrzymanie przez Tomasza altarysty ołtarza św. Katarzyny w Dolsku i w Gostyniu od Andrzeja Borka Osieckiego placu w Gostyniu, na którym miał wybudować dom dla altarystów obsługujących altarię, która miała być przeniesiona z Dolska do Gostynia
1508-11, 1515 pleban Stanisław Oporowski
1510 informacja o 8 altarystów w Gostyniu, m.in. Maciej bakałarz [brak danych o jego uposażeniu i o uposażeniu 5 innych altarystów], Marcin przy ołtarzu bractwa kapłanów otrzymał czynsze: 10 gr. od Macieja [Borka] Gostyńskiego, 10 gr od Piotra z Pijanowa [k. Kościana] , 68 gr od 12 mieszczan z Gostynia, [68 gr] od 12 mieszkańców z przedmieścia w Gostyniu [10 gr] od kmieci z Brzezia, 4 gr od kmiecia w Grodnicy, tenże miał własny kram w Gostyniu obecnie spalony i prawo do [65gr] czynszu z 16 opustoszałych domów w Gostyniu, Stanisław Oporowski przy ołtarzu św. Mikołaja i Katarzyny w kościele parafialnym w Gostyniu pobierał czynsz 10 grzywien rocznie z dochodów w Gostyniu
1510 wpłata czynszu dla altarii bractwa kapłanów w kościele parafialnym w Gostyniu przez kmieci z Bogusławek : Stan. Kozieł (Cosel) 8 gr, Jurgawka 2 gr oraz mieszkańców przedmieścia [k. G.]: Jan Piekiełek 16 gr, Andrzej Groblik i Paweł Kuncza po 8 gr, Stan. Gydzik, Szymon, Szylczyna, S[z]abelka, Maj, Marcin szewc, Mazur, Jakub garncarz i Raczol po 4 gr
1510 pokwitowanie odbioru 12 grzywien sumy głównej i 1 grzywny czynszu rocznego z Żytowiecka od Jana Żytowieckiego Jana Borowwgo i Macieja bakałarza, altarystów i seniorów Bractwa Kapłanów w Gostyniu
1514 budowa stalli gotyckich w prezbiterium
1517 zezwolenie Leonarda kardynała prezbitera przy kościele św. Piotra w Okowach w Rzymie Gotardowi altaryście ołtarza św. Piotra i Pawła w Dolsku na przeniesienie tej altarii do kościoła parafialnego św. Małgorzaty w Gostyniu
1522 proboszcz Andrzej Tłustka i Marcin Mączka
1523 dobudowanie kruchty od strony południowej
1525 proboszcz Jakub Morawski
1526 Maciej Regina pleban w Gostyniu i Krzywiniu, a następnie pleban w Gostyniu i Lubiniu
1529-31 wzniesienie kaplicy św. Anny
1536 wiadek Kasper altarysta z Gostynia
1540 data z obrazu Matki Boskiej w ołtarzu głównym Bazyliki Świętogórskiej w jego tle panorama Gostynia, na niej Fara
1548 spór między Maciejem Cegiełką altarystą w Gostyniu a Mikołajem Dąbrowskim byłym wójtem z Dolska o zaległy od 8 lat czynsz po 4 grzywny rocznie od sumy 3 l 1/2 grzywny., przy wykupie tego wójtostwa bp poznański zażądał, aby Dąbrowski spłacił tę sumę oraz zaległy czynsz altarii w Gostyniu
1548 pozwolenie króla Zygmunta Starego na ufundowanie przez Marcina Skoczylasa ołtarza św. Anny, erygowanie ołtarza św. Anny przez bp. poznańskiego
1560-1566 budynek główny należał do innowierców z wyjątkiem kaplicy św. Anny, którą władali katolicy
1561 nadanie jednego z ołtarzy kaznodziei Andrzejowi Czarnkowskiemu
1565 zjazd innowierców-celem jego było pogodzenie różnych odłamów, głównie miał doprowadzić do zgody pomiędzy luteranami a braćmi czeskimi /Waldensami/- zjazd nie pogodził zwaśnionych
1570 proboszcz Maciej
1592 ustanowienie Bractwa Literackiego przez bp poznańskiego Łukasza Kościeleckiego, które liturgie swą sprawowało w kaplicy św. Anny i przy tym ołtarzu
1635 utworzenie Bractwa św. Anny
1635 ustanowienie Bractwa Bożego Ciała
1642 zapis sumy 1000 florenów z dóbr Jana Daleszyńskiego na ołtarz główny pod wezwaniem św. Małgorzaty
1645 dobudowanie skarbczyka
1658 budowa głównego ołtarza
1678-1693 budowa chórku w kaplicy św. Anny
1682 zawalenie się części kościoła na skutek złego stanu technicznego
1689 ukończenie odbudowy kościoła w stylu barokowym
8.08.1690 inskrypcja w Kaplicy św. Anny informującą o ukończeniu budowli przez Alberta Libowicza oraz ofiarowaniu jej ołtarzowi poświęconemu św. Annie, a także wspólnocie gostyńskiego kościoła parafialnego i ówczesnemu kapelanowi ojcu Mateuszowi Formiczowi, notatkę napisał Agidiusz Wodnihowicz [Wodniłowicz?] 16 maja 1693r.
? 1691 ustanowienie Bractwa Bożego Ciała oraz Bractwa Szkaplerznego NMP i przypisanie ich do ołtarza głównego pod wezwaniem św. Małgorzaty
26.02.1726 wizytacja ks. Libowicza
1901-1906 gruntowny remont kościoła-wykonano nowy dach i ściany szczytowych dachu kaplicy św. Anny, przeprowadzono remont całego pozostałego dachu, dobudowano gzymsy, wykonano nowe posadzki i tynki, pracami kierował architecht Zygmunt Sławski z Krakowa, projekt "malatur" wystroju wykonał architekt Roger Sławski z Poznania, w czasie remontu skuto tynki z średniowiecznymi freskami ze ścian całego prezbiterium i spalono dziewięć zniszczonych ołtarzy
1906 remont wieży
20.12.1925 oddanie zabytków w depozyt Muzeum Diecezjalnego w Poznaniu
1945-46 wstawianie nowych witraży w miejsce zniszczonych w czasie wojny
02.02.1949 poświęcenie nowych organów
1952-54 wykonanie polichromii na sklepieniach nawy głównej wg projektu Wacława Taranczewskiego
1978 pobyt, upamiętniony wmurowaniem tablicy, kardynała Karola Wojtyły
2002 rozpoczęcie kapitalnego remontu pokryć dachowych i poddanie renowacji całego kościoła, roboty dekarskie wykonał Zakład Dekarsko-Blacharski Leszka Kręgielczaka z Gostynia, renowacji wnętrza podjął się Zakłąd Malarsko-Konserwatorski Daniela Nowackiego z Osiecznej
24.06.2008 badanie georadarowe fary i terenu przykościelnego
27.07.2006 powstanie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary
2011 wydanie albumu "Gostyńska fara"
2011 powstanie strony internetowej Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary www.faragotykgostyn.pl
14.05.2011 "Noc muzeów" w farze