Działalność Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

Minęło kilka lat nim grupa osób, interesująca się badaniami i promocją średniowiecznego zabytku, jakim jest kościół p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu, zdecydowała się sformalizować swe spotkania. Zebranie założycielskie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, bo taką nazwę ostatecznie przyjęto, odbyło się 8 września 2006 roku. Wybrano na nim władze stowarzyszenia. Było to możliwe po zarejestrowaniu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło w dniu 27 lipca 2006 roku. Prezesem został Zdzisław Kamiński, wiceprezesem Robert Czub, sekretarzem Agnieszka Wujek, a skarbnikiem Jerzy Góralski. Ponadto członkami Zarządu wybrano: Macieja Kretkowskiego, Andrzeja Koniecznego i Ewę Misiaczek. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Paweł Hübner, Jan Poprawa i Grzegorz Kaniewski. W 2009 roku dokonano korekt w składzie władz. Od tej chwili Zarząd Towarzystwa tworzą: Zdzisław Kamiński – prezes, Robert Czub – wiceprezes, Andrzej Smektała – sekretarz, Jerzy Góralski – skarbnik, Maciej Kretkowski – członek Zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Paweł Hübner, a członkami Maciej Nowak i Grzegorz Kaniewski. W stowarzyszeniu działa czynnie kilkanaście osób, lecz na comiesięczne spotkania przybywają także niezrzeszeni sympatycy. Zebrania odbywają się w Domu Katolickim p.w. św. Józefa przy ul. Jana Pawła II 10 w Gostyniu

Zasadniczym kierunkiem prac TMGF jest promocja miasta Gostynia, poprzez promocję średniowiecznej fary - jednego z nielicznych w Wielkopolsce zabytku średniowiecznego, zacho-wanego w nieskażonej formie. Niemniej ważnym celem jest wzbogacenie i krzewienie wiedzy o historii świątyni, jak i propagowanie właściwego stosunku do tego obiektu, stanowiącego ogólno-narodowe dobro kultury. Do osiągnięcia zamierzonych celów Towarzystwo zmierza poprzez: ini-cjowanie poszukiwań wszelkich dokumentów dotyczących fary, opracowywanie i wydawanie pu-blikacji, współpracę z ks. kanonikiem Arturem Przybyłem przy renowacji i rekonstrukcji kościoła farnego - w szczególności zaś poprzez pomoc w zdobywaniu funduszy na konserwację i prowa-dzenie prac badawczych. Do chwili obecnej udało się pozyskać nieco środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Miejskiego w Gostyniu

W latach 2008-2009 z funduszy parafii św. Małgorzaty w Gostyniu i pozyskanych przez członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary poddano zabiegom konserwatorskim trzy obrazy i gotycką rzeźbę Matki Boskiej, Czynimy starania mające doprowadzić do renowacji czterech ołtarzy, ambony i wszystkich zabytków ruchomych znajdujących się w farze. W planach jest także konserwacja XVII i XVIII-wiecznych szat liturgicznych oraz naprawa ścian i tynków zewnętrznych świątyni, wykonanie remontu wieży, wraz z udostępnieniem punktu widokowego na jej wierzchołku, zabezpieczenie konstrukcji drewnianej poddasza przed szkodnikami, remont ogrodzenia fary.

W połowie roku 2008 na zlecenie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary i Fundacji „Miejsce moje” wykonano badania georadarowe posadzki kościoła i przyległego terenu. Prace przeprowadziła specjalistyczna firma z Wrocławia. Badania w części potwierdziły hipotezy odnoszące się do pustek pod prezbiterium i wieżą kościoła. Natrafiono też na podziemny system grobów po północnej stronie kościoła. Być może są to groby katakumbowe. Nadal jednak trwają oceny wyników badań georadarem. Z kolei w lipcu 2009 roku przeprowadzono zadymianie kanałów. Wykonano je na zlecenie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Celem było zaś udowodnienie prawdziwości hipotezy, że liczne otwory w murze kościoła to system wentylacyjny, a widoczne gniazda są faktycznie połączone kanałami, tak by powietrze mogło swobodnie krążyć. Badania przyniosły potwierdzenie założeń.

Cenne dane na temat przeszłości kościoła św. Małgorzaty znaleźć można m.in. w dokumentach wizytacyjnych z XVII i XVIII wieku. We wrześniu 2007 roku udostępniono nam do przejrzenia te dokumenty w celu sporządzenia ich wykazu i skopiowania. Wybraliśmy 138 stron, które po zreprodukowaniu przekazane zostały do tłumaczenia. Zapis w księgach wizytacyjnych jest w języku łacińskim. Trwa tłumaczenie dokumentów. Pozyskane  skany  Akt Wizytacyjnych oraz części już przetłumaczone dostępne są dla badaczy w wersji elektronicznej.

Stowarzyszenie systematycznie poszukuje też, gromadzi i archiwizuje wszystkie gazetki kościelne wydawane przez parafię gostyńską. Dotychczas pozyskaliśmy tylko część egzemplarzy „Wiadomości Parafialnych", wydawanych w latach 1929-1931 i niektóre egzemplarze „Tygodnika Kościelnego" z lat 1915-1916. Gazetki te są często skarbnicą informacji o historii fary z tego okresu. Wszystkie dostępne dotąd egzemplarze zostały zeskanowane i są dostępne dla potencjalnych badaczy.

W 2006 roku rozpoczęliśmy poszukiwanie i dokumentowanie rzeźb przekazanych w 1925 roku z kościoła farnego do Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Udało się pozyskać stosowne dokumenty i zdobyć fotografie. Wykonano powiększenia i na ich podstawie łatwiej jest teraz po-szukiwać zaginione dzieła. Kilka rzeźb zostało zidentyfikowanych w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Odnaleźliśmy też zdjęcia przedstawiające remont kościoła z lat 1901-1906.

Przygotowano tłumaczenie tablic inskrypcyjnych, znajdujących się w kaplicy św. Anny, tak, by każdy z zainteresowanych mógł zorientować się jaką treść one zawierają. Mają one zawisnąć przy wejściu do kaplicy. Opracowano opinię i opis figury św. Małgorzaty, znajdującej się na cokole w szczycie wieży. Dokonano niezbędnych pomiarów i oceny stanu zachowania rzeźby. Do chwili obecnej nie udało się zaś ustalić czasu ich powstania.

Prowadzimy działalność wydawniczą. Opracowaliśmy i wydrukowaliśmy po blisko 100 lattach ponownie reprint pracy ks. Stanisława Kozierowskiego  Dzieje Gostynia w średnich wiekach oraz foldery informacyjne o kościele farnym. Wydano je w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim. Foldery zawierają podstawowe informacje historyczne, ciekawostki dla turystów i historyków, barwne ilustracje, dane teleadresowe i rozkład mszy świętych. Tym samym gostyńska fara jest jedynym w gminie Gostyń obiektem przygotowanym na wizyty turystów, także obcokrajowców. Członkowie Towarzystwa chętnie też pełnią funkcje przewodników i prelegentów dla osób chcących bliżej poznać historię kościoła p.w. św. Małgorzaty.

Członkowie Towarzystwa pracowali nad redakcją tekstu do albumu o kościele farnym, któ-rego wydawcą będzie firma Netbox. Przygotowali też podpisy pod zdjęciami oraz dostarczyli tłu-maczenia w języku niemieckim i włoskim. W latach 2007-2009 w prasie lokalnej i parafialnej ukazało się kilka artykułów dotyczących historii fary. Cześć tych tekstów wyszła jako pokłosie spotkań członków Towarzystwa lub stanowiła zapis wygłoszonych prelekcji.

Stowarzyszenie zamierza również nadal organizować lub współorganizować imprezy o cha-rak¬terze kulturalno-historycznym, poświęcone promocji fary. Przypomnieć należy, że z okazji Jar-marku Średniowiecznego (którego głównym organiza¬torem było Gostyńskie Towarzystwo Histo-ryczne), TMGF przy¬gotowało - w kruchcie - wystawę starych zdjęć i dokumentów. Opra¬cowało także i wydało dwie kartki pocztowe. Wystawiło też stoisko z materiałami promującymi farę. W lipcu 2008 roku Towarzystwo było współorganizatorem festynu parafialnego. Z tej okazji we współpracy z Fundacją „Miejsce moje” przygotowano i zrealizowano film o historii fary oraz pre-zentację multimedialną. Film, prezentacja, prelekcja i konkurs wiedzy historycznej były częścią festynu. Film o dziejach kościoła św. Małgorzaty wyświetlony został przez lokalne telewizje w Rawiczu, Lesznie i Gostyniu.

wróć