aktualności

2019-04-16 17:53

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w piątek, 26 kwietnia 2019 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5. Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 19.00.Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa

5. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 

7. Dyskusja

8. Podejmowanie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia sprawozdania z działalności,

b/ przyjęcia sprawozdania finansowego,

c/ przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

d/ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

e/ przyjęcia rezygnacji członka Zarządu,

f/ powołania członka Zarządu, 

9. Program działań Towarzystwa na rok 2019

10.Wolne głosy i wnioski

11. Zakończenie obrad

wróć