aktualności

2018-03-07 19:37

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

W piątek, 23 lutego 2018 roku o godz. 18.30 prezes Towarzystwa Zdzisław Kamiński otworzył obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Na sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu obecnych było 14 członków spośród 22 figurujących na liście oraz ksiądz prałat Artur Przybył – Honorowy Prezes Towarzystwa i ksiądz kanonik Krzysztof Młynarczyk – proboszcz parafii farnej pw św. Małgorzaty w Gostyniu.


Stwierdzono więc prawomocność zebrania, a także w oparciu o zapisy statutowe zdecydowano, że głosowania będą jawne. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania oraz sekretarza. Na przewodniczącego wybrano Pawła Karolczaka, a na sekretarza Elżbietę Skorupską. Prowadzenie zebrania przejął przewodniczący Paweł Karolczak, który przedstawił porządek obrad. Został on jednomyślnie zaakceptowany. Sprawozdania z działalności Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, finansowe i Komisji Rewizyjnej za rok 2017 złożyli odpowiednio: Zdzisław Kamiński – prezes, Jerzy Góralski – skarbnik i Paweł Hűbner – przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zostały ono przyjęte głosami wszystkich obecnych członków Towarzystwa. Następnie przewodniczący zebrania przeczytał projekt uchwały udzielającej absolutorium ustępującemu Zarządowi. Została ona przyjęta 13 głosami za i 1 wstrzymującym się.Paweł Karolczak zarządził zgłaszanie kandydatur do nowego Zarządu. Zgłoszono osoby: Robert Czub, Jerzy Góralski, Zdzisław Kamiński, Maciej Kretkowski, Lucyna Lisiecka. Nastąpiło głosowanie – 14 osób opowiedziało się za tymi kandytaturami. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zgodnie ze Statutem Zarząd na pierwszym swoim zebraniu wybierze spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika. Następnie zarządzono zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Zgodzili się w niej pozostać dotychczasowi jej członkowie. Walne Zebranie uchwaliło, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej będzie Paweł Hűbner, a członkami: Maciej Nowak i Grzegorz Kaniewski. Przystąpiono do dyskusji nad zmianami w Statucie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Maciej Kretkowski zaproponował: usunięcie oczywistych pomyłek pisarskich, usunięcie błędów interpunkcyjnych i ortograficznych, usunięcie niespójności między poszczególnymi punktami statutu oraz ujednolicenie stosowanego w treści nazewnictwa. Postulował też przeprowadzenie drobnych zabiegów redakcyjnych. Po ich dokonaniu, przewodniczący Walnego Zebrania zaproponował brzmienie jednolitego tekstu Statutu. Walne Zebranie zobowiązało prezesa i Zarząd do zgłoszenia treści Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego. Głosowało 14 członków Towarzystwa. Wszyscy byli za. Uczestnicy Walnego Zebrania przyjęli plan pracy Towarzystwa na lata 2018-2022. Uchwalili jednogłośnie, że wszystkie środki pozyskane z tytułu 1 % za rok 2017 przeznaczone zostaną na renowację ambony. Kontynuowane będą zabiegi konserwatorskie przy rzeźbie św. Małgorzaty. W bieżącym roku członkowie Towarzystwa zorganizują 9 czerwca 2018 roku imprezę „Zdarzyło się to w Gostyniu … – historyczna podróż z przewodnikami z epoki”. Środki na ten cel pozyskano w ramach konkursu ofert zorganizowanego przez Gminę Gostyń w ramach projektu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Przedsięwzięcie to jest przygotowywane w ramach obchodów 740. rocznicy lokacji miasta. W drugiej połowie roku rozpoczną się prace nad kalendarzem farnym na rok 2019. Towarzystwo weźmie też udział w tegorocznej „Nocy Muzeów”.W wolnych głosach i wnioskach zaproponowano zwiększenie składki członkowskiej w związku z pomysłem przekazania prowadzenia spraw finansowych biuru rachunkowemu. Po krótkiej dyskusji Walne Zebranie zdecydowało o zwiększeniu składki do wysokości 100 zł rocznie. Walne Zebranie zobowiązało Zarząd do uaktualnienia listy członków Towarzystwa. Podjęto także decyzję o zmianie adresu organizacji na ul. Kościelną 5.

Info: Elżbieta Skorupska    Foto: Robert Czub

wróć