aktualności

2019-05-09 08:40

Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

W piątek, 26 kwietnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Przybyłych powitał Zdzisław Kamiński – prezes. Oprócz członków zwykłych w spotkaniu wziął udział ksiądz prałat Artur Przybył – Honorowy Prezes Towarzystwa. Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu. Następnie na podstawie listy obecności stwierdzono, że w obradach uczestniczy 16 członków Towarzystwa na 21 uprawnionych do głosowania, co świadczy o prawomocności obrad.


Jednomyślnie zdecydowano, że głosowania będą jawne. Przewodniczącym obrad wybrano Pawła Karolczaka, a sekretarzem Elżbietę Skorupską. Paweł Karolczak przedstawił porządek obrad, który jednogłośnie zaakceptowano. Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Towarzystwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. W imieniu Zarządu zaprezentował je prezes Zdzisław Kamiński. Odpowiednie sprawozdania złożyli też Jerzy Góralski – skarbnik i Paweł Hűbner – przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji wszystkie sprawozdania zostały przyjęte 16 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Udzielono absolutorium Zarządowi. Walne Zebranie Sprawozdawcze pozytywnie rozpatrzyło prośbę Jerzego Góralskiego o zwolnieniu go z funkcji skarbnika i przychyliło się do prośby złożonej na piśmie w dniu 29 marca 2019 roku. Objęcie wakującej funkcji zaproponowano Adamowi Kajczykowi. Ten wyraził zgodę i jednogłośnie została zaakceptowany jako nowy skarbnik Towarzystwa. Uczestnicy Walnego Zebrania wysłuchali planu pracy na rok 2019 przygotowanego przez Zdzisława Kamińskiego. Nie wniesiono znaczących uwag. W drugiej połowie roku rozpoczną się prace nad kalendarzem farnym na rok 2019. Towarzystwo weźmie też udział w tegorocznej „Nocy Muzeów”. W wolnych głosach i wnioskach zaproponowano przekazania prowadzenia spraw finansowych biuru rachunkowemu. Wyrażono zgodę, by Zarząd podpisał stosowną umowę od 1 lipca 2019 roku. Walne Zebranie zobowiązało Zarząd do uaktualnienia listy członków Towarzystwa. Zebranie zakończył przewodniczący Paweł Karolczak, dziękując wszystkim za owocne obrady, a Jerzemu Góralskiemu za lata pełnionej wzorowo funkcji skarbnika.

Info: Elżbieta Skorupska

wróć