aktualności

2021-11-22 20:15

Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

W sobotę, 13 listopada 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Przybyłych powitał Zdzisław Kamiński – prezes. Oprócz członków zwykłych w spotkaniu wziął udział ksiądz prałat Artur Przybył – Honorowy Prezes Towarzystwa. Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu. Następnie na podstawie listy obecności stwierdzono, że w obradach uczestniczy 12 członków Towarzystwa na 17 uprawnionych do głosowania, co świadczy o prawomocności obrad. Obrady dotyczyły działalności Towarzystwa w latach 2019-2020.


Jednomyślnie zdecydowano, że głosowania będą jawne. Przewodniczącym obrad wybrano Pawła Karolczaka, a sekretarzem Lucynę Lisiecką. Paweł Karolczak przedstawił porządek obrad, który jednogłośnie zaakceptowano. Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Towarzystwa za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. W imieniu Zarządu zaprezentował je prezes Zdzisław Kamiński. Odpowiednie sprawozdania złożyli też Adam Kajczyk – skarbnik i Paweł Hűbner – przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji wszystkie sprawozdania zostały przyjęte 12 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Udzielono absolutorium Zarządowi. Uczestnicy Walnego Zebrania wysłuchali planu pracy na rok 2022 przygotowanego przez Zdzisława Kamińskiego. Nie wniesiono znaczących uwag. Zebranie zakończył przewodniczący Paweł Karolczak, dziękując wszystkim za owocne obrady.

Info: Lucyna Lisiecka   Foto: Robert Czub

 

wróć